Jako przewoźnicy, transportujemy również towary, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ich przewóz wymaga przestrzegania ściśle określonych prawnie regulacji. Jakie towary należą do klasy 1 ADR i jak należy zorganizować ich przewóz?

Klasy towarów ADR

Zgodnie z prawem, towary ADR dzielą się na 13 klas o określonej specyfikacji. W skład klasy 1 wchodzą:

  • materiały wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe (lub mieszaniny materiałów) mogące w wyniku reakcji chemicznej wydzielać gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką prędkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku,
  • materiały pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzyjmującej się egzotermicznej reakcji chemicznej,
  • przedmioty zawierające materiały wybuchowe: przedmioty zawierające jeden lub więcej materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych
  • materiały i przedmioty niewymienione powyżej, które wytwarza się w celu uzyskania efektu praktycznego sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi.

Będą to np. amunicja, fajerwerki czy dynamit.

Jak przewozić towary z klasy 1 ADR?

Towary znajdujące się w 1 klasie ADR są potencjalnie wysoce niebezpieczne Dlatego ich transport, powinien przebiegać w ściśle określony sposób, a do jego wykonywania, niezbędne są określone prawem uprawnienia. 

Każdy, kto chce wykonywać przewóz towarów z 1 klasy ADR, musi przejść szkolenie i uzyskać stosowne uprawnienia. Dopiero jego ukończenie i zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 1.

Jak przystąpić do szkolenia na przewóz towarów klasy 1?

Aby przystąpić do tego szkolenia, należy: 

  • ukończyć szkolenie podstawowe ADR,
  • mieć ukończony 21. rok życia. 

Ostatnie Wpisy

Gestia transportowa

Gestia transportowa to inaczej mówiąc zarządzanie przewozem. Jakie są jej rodzaje i niebezpieczeństwa z nią związane?

Profil kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku, nowy dokument będzie wymagany do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy. Czym będzie profil kierowcy zawodowego?

Odnowienie prawa jazdy kat. C/CE

Prawo jazdy kategorii C/CE jest wydawane na czas określony, nie dłuższy, niż 5 lat. Zależy on m. in. od wieku czy stanu zdrowia. Jak wygląda odnowienie prawa jazdy do celów zawodowych?