Magazynowanie towarów ADR

Magazynowanie towarów niebezpiecznych – ADR wymaga szczególnej ostrożności. Są to produkty, które wymagają wyjątkowego traktowania – jeżeli niewłaściwie się z nimi obejdziemy, mogą wyrządzić szkody w naszej przestrzeni składowej. Jakie regulacje trzeba spełnić, by móc magazynować towary ADR? Jakie dokumenty warto znać?

Magazyn towarów ADR

W aktach prawnych nie istnieje pojęcie magazynu towarów ADR, nie znajdziemy go również w żadnych konkretnych dokumentach . Stosowane jest jednak w praktyce i dotyczy magazynowania i składowania towarów niebezpiecznych oraz wymagań, dotyczących budowy odpowiedniego magazynu oraz organizacji pracy w nim.

Czym są towary niebezpieczne?

Klasy towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR. Z przepisów w niej zawartych wynika, czy dany towar jest kwalifikowany do substancji niebezpiecznych. Z towarami ADR należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością – przede wszystkim dlatego, że w czasie magazynowania, transportu, załadunku oraz rozładunku mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie. Przedmioty ADR mogą m. in. stwarzać zagrożenie życia dla ludzi oraz szkodliwie wpływać na środowisko naturalne.

Materiały niebezpieczne pożarowo i regulacje ich dotyczące są w polskich aktach prawnych wyróżniane osobno. Rozumie się przez nie przede wszystkim:

– gazy palne,

– ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

– materiały mające skłonności do samozapalenia,

– materiały wybuchowe i pirotechniczne,

– materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

– materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

– materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji.

Jak wymagania powinien spełniać magazyn, w którym składujemy substancje niebezpieczne?

Jak wspominaliśmy – nie istnieje jeden akt prawny określający to, jak należy magazynować towary ADR. Z połączonych regulacji krajowych i unijnych można jednak wyinterpretować pewne normy.

Bezpieczny magazyn do przechowywania towarów zwykłych to taki, który został wybudowany  w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami „przeciwpożarowymi”. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię budowy magazynu do przechowywania towarów ADR, poza tymi regulacjami trzeba spojrzeć na nią z punktu widzenia konkretnych towarów i ich potrzeb. Przykładowo –  dla materiałów niebezpiecznych z klasy 1 („konwencja ADR”) należy uwzględnić wiele różnych dodatkowych wymogów, przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych. Znajdują się w nich w szczególności dodatkowe regulacje, dotyczące m. in.  kwestii odległości budynków, w których składuje się materiały niebezpieczne od innych budynków i obiektów.

Inne są także przepisy dotyczące infrastruktury wewnętrznej – możliwości prowadzenia wózków widłowych czy wybranej posadzki, która musi odprowadzać ładunki elektryczne. Niektóre klasy materiałów wymagają także instalacji awaryjnej wentylacji wyciągowej lub instalacji elektrycznej i oświetleniowej, spełniającej normy ATEX-owe.

Regulacje dotyczące magazynowania towarów ADR są znacznie bardziej wymagające od tych, dotyczących przedmiotów zwykłych. Wszystkie przepisy trzeba wziąć pod uwagę już na etapie planowania budowy przestrzeni magazynowej.

 

Ostatnie Wpisy

3 największe wyzwania w branży TSL w 2019 roku

Branża transportowa dynamicznie się rozwija. Zatrudnia w tej chwili wielu wykształconych pracowników oraz działa, by rozwiązywać bieżące problemy dnia codziennego. Na drodze do rozwoju czekają jednak przeszkody. Z jakimi trzema wyzwaniami branża TSL zmierzy się w roku 2019?

Transport niskopodwoziowy - jak wygląda?

Transport niskopodwoziowy to wymagająca usługa transportowa, która nie jest świadczona przez każdego przewoźnika. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taki rodzaj transportu mógł się odbyć?

Transport poniżej i powyżej 3,5 tony. W jakich sytuacjach waga ma znaczenie?

Czy wiesz, czym różnią się regulacje, dotyczące transportu poniżej i powyżej 3,5 tony? Jakimi prawnymi obostrzeniami są obarczone firmy, świadczące usługę transportu ciężkiego? Zobacz, w oparciu o jakie zasady pracuje flota samochodów o masie powyżej 3,5 tony i jaki ma to wpływ na przewożony załadunek.