Magazynowanie towarów ADR

Magazynowanie towarów niebezpiecznych – ADR wymaga szczególnej ostrożności. Są to produkty, które wymagają wyjątkowego traktowania – jeżeli niewłaściwie się z nimi obejdziemy, mogą wyrządzić szkody w naszej przestrzeni składowej. Jakie regulacje trzeba spełnić, by móc magazynować towary ADR? Jakie dokumenty warto znać?

Magazyn towarów ADR

W aktach prawnych nie istnieje pojęcie magazynu towarów ADR, nie znajdziemy go również w żadnych konkretnych dokumentach . Stosowane jest jednak w praktyce i dotyczy magazynowania i składowania towarów niebezpiecznych oraz wymagań, dotyczących budowy odpowiedniego magazynu oraz organizacji pracy w nim.

Czym są towary niebezpieczne?

Klasy towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR. Z przepisów w niej zawartych wynika, czy dany towar jest kwalifikowany do substancji niebezpiecznych. Z towarami ADR należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością – przede wszystkim dlatego, że w czasie magazynowania, transportu, załadunku oraz rozładunku mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie. Przedmioty ADR mogą m. in. stwarzać zagrożenie życia dla ludzi oraz szkodliwie wpływać na środowisko naturalne.

Materiały niebezpieczne pożarowo i regulacje ich dotyczące są w polskich aktach prawnych wyróżniane osobno. Rozumie się przez nie przede wszystkim:

– gazy palne,

– ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

– materiały mające skłonności do samozapalenia,

– materiały wybuchowe i pirotechniczne,

– materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

– materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

– materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji.

Jak wymagania powinien spełniać magazyn, w którym składujemy substancje niebezpieczne?

Jak wspominaliśmy – nie istnieje jeden akt prawny określający to, jak należy magazynować towary ADR. Z połączonych regulacji krajowych i unijnych można jednak wyinterpretować pewne normy.

Bezpieczny magazyn do przechowywania towarów zwykłych to taki, który został wybudowany  w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami „przeciwpożarowymi”. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię budowy magazynu do przechowywania towarów ADR, poza tymi regulacjami trzeba spojrzeć na nią z punktu widzenia konkretnych towarów i ich potrzeb. Przykładowo –  dla materiałów niebezpiecznych z klasy 1 („konwencja ADR”) należy uwzględnić wiele różnych dodatkowych wymogów, przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych. Znajdują się w nich w szczególności dodatkowe regulacje, dotyczące m. in.  kwestii odległości budynków, w których składuje się materiały niebezpieczne od innych budynków i obiektów.

Inne są także przepisy dotyczące infrastruktury wewnętrznej – możliwości prowadzenia wózków widłowych czy wybranej posadzki, która musi odprowadzać ładunki elektryczne. Niektóre klasy materiałów wymagają także instalacji awaryjnej wentylacji wyciągowej lub instalacji elektrycznej i oświetleniowej, spełniającej normy ATEX-owe.

Regulacje dotyczące magazynowania towarów ADR są znacznie bardziej wymagające od tych, dotyczących przedmiotów zwykłych. Wszystkie przepisy trzeba wziąć pod uwagę już na etapie planowania budowy przestrzeni magazynowej.

 

Ostatnie Wpisy

Sieć dystrybucji - czym jest?

Sieć dystrybucji to pojęcie znane w logistyce. W jej ramach może współpracować ze sobą wiele firm, tworząc lańcuch dostaw. Co warto wiedzieć o sieciach dystrybucji?

Jak zabezpieczyć ładunek na naczepie?

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed kierowcą zawodowym jest poprawne zabezpieczenie ładunku na naczepie. Gwarantuje to, że towar dotrze do miejsca przeznaczenia w stanie idealnym. Jak poprawnie zabezpieczyć ładunek na naczepie?